Wentylacja w lokalach użytkowych

oferta - Instalacje sanitarne

Projekty wykonawcze i kosztorysy

Posiadamy wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie pro­jek­to­we oraz pełne upraw­nie­nia bu­dow­la­ne umożliwiające kompleksowe re­ali­zo­wa­nie pro­jek­tów zwi­ąza­nych z bran­żą sa­ni­tar­ną. Oferujemy analizy ekonomiczne projektowanych rozwiązań obniżające koszty TOTEX całego przedsięwzięcia.

Projektujemy na zle­ce­nie pry­wat­nych in­we­sto­rów, urzę­dów, przedsiębiorców,
pra­cow­ni ar­chi­tek­to­nicz­nych, de­we­lo­pe­rów, spółd­ziel­ni i wspól­not miesz­ka­nio­wych.

Nasze biuro projektowe instalacji sanitarnych zajmuje się opracowaniem projektów wykonawczych takich jak:

  • Instalacje wentylacji i klimatyzacji bytowej w budynkach mieszkalnych, usługowych;
  • Instalacje wentylacji w budynkach przemysłowych i technologicznych;
  • Instalacje ogrzewania nadmuchowego;
  • Instalacje ogrzewania pompami ciepła;
  • Instalacje gazowe;
  • Kotłownie.

Wykonujemy również niezbędne specyfikacje, kosztorysy, pełnimy czynne nadzory autorskie.

projekt wentylacji

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny 71 396 74 74 lub mailowy biuro@msvent.pl – omówimy wstępne potrzeby związane z inwestycją a następnie przygotujemy szczegółową ofertę i przedstawimy ją Państwu.

Przejdź dalej:

Audyty energetyczne